ŞEHİR e-arşiv

Çocuk düşürtme ve düşürme suçları

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koca, Mahmut
dc.contributor.author Demircan Pencereci, Özge
dc.date.accessioned 2018-08-28T10:00:42Z
dc.date.available 2018-08-28T10:00:42Z
dc.date.issued 2018-08-28
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11498/54807
dc.description.abstract Çocuk düşürtme ve düşürme suçlarından kastedilen; anne karnındaki canlı ceninin yaşamına son verilmesi halidir. Çocuk düşürtme ve düşürme suçlarına ilişkin yasal düzenlemeler, kanunun izin vermediği türden toplum dilinde kürtaj eylemlerini, yasanın izin verdiği ve hukuk düzenince caiz görülenlerden ayrırarak, korunması gerekli hukuki değerleri ortaya koymuştur. Kürtaj, son zamanlarda özellikle gebeliğin sonlandırılabileceği sürenin düşürülmesinin ve hatta tıbbi zorunluluklar hariç tamamen kaldırılmasının planlanması neticesinde, pek çok tartışmayı beraberinde getirmiş, gündeme oturmuş konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı; gerek Türk Hukukunda gerekse yabancı ülke kanunlarındaki gebeliğin sonlandırılmasına ilişkin yasal düzenlemeleri, bu düzenlemelerin nüfus, sağlık, din, ekonomik-sosyal değerlerle olan ilişkisini, tartışma yaratan konularını ve sonuçlarını, kanunda yapılması gereken düzenlemeleri ortaya koymaktır. Türk Hukuku’nda gebeliğin sonlandırılmasına ilişkin düzenlemeler, 2827 sayılı NPHK ve 5237 sayılı TCK’da düzenlenmiş olup ekonomik, sosyal ve tıbbi gelişmelere bağlı olarak değişmiş ve son halini almıştır. Günümüz ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olduğu tartışmalı olan bu düzenlemeler ile on haftaya kadar olan gebeliğin, gebe kadın yahut yetkili hekim tarafından sonlandırılmasına izin verilmiş, on haftadan sonraki gebeliklerde ise gebeliğin sonlandırılabilmesi, tıbbi zorunluluk yahut acil hallerin bulunması şartına bağlı tutulmuştur. en_US
dc.description.tableofcontents Öz ................................................................................................................................ iv Abstract ....................................................................................................................... vi Önsöz ......................................................................................................................... viii İçindekiler .................................................................................................................... ix Kısaltmalar Listesi ........................................................................................................xv BÖLÜMLER 1. GİRİŞ ......................................................................................................................... 1 2. ÇOCUK DÜŞÜRTME VE DÜŞÜRME SUÇLARININ TARİHİ GELİŞİMİ, 765 SAYILI CEZA KANUNUNDAKİ VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER İLE SUÇUN TÜRKİYE’DE İŞLENME SIKLIĞI VE SEBEPLERİ ................................................................ 3 2.1. Çocuk Düşürtme ve Düşürme Suçlarının Tarihi Gelişimi .................................. 3 2.2. Çocuk Düşürtme ve Düşürme Suçlarının Mülga 765 Sayılı Ceza Kanunundaki Karşılığı .................................................................................................................... 8 2.3. Karşılaştırmalı Hukukta Çocuk Düşürtme ve Düşürme Suçları ....................... 14 2.3.1. Yabancı Ülke Kanunlarında Kürtaja Getirilen Sınırlamalar ..................... 14 2.3.2. Yabancı Ülkelerin Ceza Kanunlarından Örnekler .................................... 15 2.3.2.1. Afgan Ceza Kanunu ......................................................................... 15 2.3.2.2. Liberya Ceza Kanunu ....................................................................... 16 2.3.2.3. Kıbrıs Ceza Kanunu .......................................................................... 18 2.3.2.4. Alman Ceza Kanunu ........................................................................ 20 2.3.2.5. Malta Ceza Kanunu ......................................................................... 22 2.3.2.6. Fransız Ceza Kanunu ....................................................................... 23 2.3.2.7. İngiliz Ceza Kanunu ......................................................................... 24 2.3.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Çocuk Düşürtme ve Düşürme Suçu ................................................................................................... 26 2.4. Çocuk Düşürtme ve Düşürme Suçlarının Türkiye’de İşlenme Sıklığı ve Sebepleri ............................................................................................................................... 30 3. ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU ...................................................................................... 33 3.1. Genel Açıklamalar ........................................................................................... 33 3.2. Gebe Kadının Rızası Olmaksızın Gerçekleştirilen Çocuk Düşürtme Suçu ....... 34 3.2.1. Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler ............................................................. 34 3.2.2. Korunan Hukuki Değer ............................................................................ 35 3.2.3. Suçun Unsurları ....................................................................................... 37 3.2.3.1. Tipikliğin Maddi Unsurları ............................................................... 37 3.2.3.1.1. Fail ........................................................................................... 37 3.2.3.1.2. Mağdur .................................................................................... 42 3.2.3.1.3. Suçun Konusu .......................................................................... 43 3.2.3.1.4. Fiil ................................................................................................. 48 3.2.3.1.5. Netice ...................................................................................... 51 3.2.3.1.6. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet .................................... 51 3.2.3.2. Tipikliğin Manevi Unsurları ............................................................. 52 3.2.3.3. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru ....................................................... 54 3.2.3.3.1. Genel Olarak ............................................................................ 54 3.2.3.3.2. İlgilinin Rızası ........................................................................... 54 3.2.3.3.2.1. Rızanın Hukuki Mahiyeti .................................................. 54 3.2.3.3.2.2. Rıza Açıklaması ................................................................ 57 3.2.3.3.2.3. Rızaya Ehliyet ve Geçerliliği İçin Aranan Şartlar .............. 60 3.2.4. Suçun Nitelikli Halleri .............................................................................. 74 3.2.4.1. Genel Olarak ................................................................................... 74 3.2.4.2. Ceninin Yetkili Olmayan Bir Kişi Tarafından Düşürtülmesi ............. 74 3.2.5. Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri ........................................... 75 3.2.5.1. Genel Açıklamalar ........................................................................... 75 3.2.5.2. TCK’nın 99. Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Sayılan Ağır Neticeler 76 3.2.5.2.1. Fiilin Kadının Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Bir Zarara Uğramasına Yol Açması ........................................................................... 76 3.2.5.2.2. Fiilin Kadının Ölümüne Yol Açması .......................................... 79 3.2.6. Kusurluluğu Etkileyen Haller ................................................................... 80 3.2.7. Kastı Kaldıran ve Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri .............................. 80 3.2.8.Teşebbüs .................................................................................................. 83 3.2.9. İştirak ...................................................................................................... 85 3.2.10. İçtima .................................................................................................... 87 3.2.11. Yaptırım................................................................................................. 89 3.2.12. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü ........................................................ 91 3.2.12.1. Genel Olarak ................................................................................. 91 3.2.12.2. Dava ve Ceza Zamanaşımı ............................................................. 91 3.2.12.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme .......................................................... 92 3.2.12.4. Suçun Yurtdışında İşlenmesi ve Kovuşturulabilme Şartları .......... 93 3.3. Rızaya Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Çocuk Düşürtme Suçu......................... 95 3.3.1. Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler ............................................................. 95 3.3.2. Korunan Hukuki Değer ............................................................................ 98 3.3.3. Suçun Unsurları ....................................................................................... 98 3.3.3.1. Tipikliğin Maddi Unsurları ............................................................... 98 3.3.3.1.1. Fail ........................................................................................... 98 3.3.3.1.2. Mağdur .................................................................................... 98 3.3.3.1.3. Suçun Konusu ........................................................................ 100 3.3.3.1.4. Fiil .......................................................................................... 101 3.3.3.1.5. Netice .................................................................................... 101 3.3.3.1.6. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet .................................. 102 3.3.3.2. Tipikliğin Manevi Unsurları ........................................................... 102 3.3.3.3. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru ..................................................... 102 3.3.4. Suçun Nitelikli Halleri ............................................................................ 103 3.3.4.1. Genel Olarak ................................................................................. 103 3.3.4.2. Ceninin Yetkili Olmayan Bir Kişi Tarafından Düşürtülmesi ........... 103 3.3.5. Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri ......................................... 104 3.3.5.1. Genel Açıklamalar ......................................................................... 104 3.3.5.2. TCK’nın 99. Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Sayılan Ağır Neticeler .................................................................................................................... 104 3.3.5.2.1. Fiilin Kadının Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Bir Zarara Uğramasına Yol Açması ......................................................................... 104 3.3.5.2.2. Fiilin Kadının Ölümüne Yol Açması ........................................ 104 3.3.6. Kusurluluğu Etkileyen Haller ................................................................. 104 3.3.6.1. Tıbbi Zorunluluk ............................................................................ 104 3.3.6.1.1. Genel Olarak .......................................................................... 104 3.3.6.1.2. Tıbbi Zorunluluk Halleri ......................................................... 105 3.3.6.1.3. Tıbbi Zorunluluğun Hukuki Mahiyeti ..................................... 109 3.3.6.2. Suç Sonucu Gebe Kalınması .......................................................... 113 3.3.7. Kastı Kaldıran ve Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri ............................ 123 3.3.8. Teşebbüs ............................................................................................... 124 3.3.9. İştirak .................................................................................................... 124 3.3.10. İçtima .................................................................................................. 125 3.3.11. Yaptırım............................................................................................... 125 3.3.12. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü ...................................................... 127 3.3.12.1. Genel Olarak ............................................................................... 127 3.3.12.2. Dava ve Ceza Zamanaşımı ........................................................... 128 3.3.12.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme ........................................................ 128 3.3.12.4. Suçun Yurtdışında İşlenmesi ve Kovuşturulabilme Şartları ........ 129 3.4. On Haftaya Kadar Olan Gebeliğin Yetkisiz Hekim Tarafından Sonlandırılması Suçu ..................................................................................................................... 131 3.4.1. Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler ........................................................... 131 3.4.2. Korunan Hukuki Değer .......................................................................... 131 3.4.3. Suçun Unsurları ..................................................................................... 131 3.4.3.1. Tipikliğin Maddi Unsurları ............................................................. 131 3.4.3.1.1. Fail ......................................................................................... 131 3.4.3.1.2. Mağdur .................................................................................. 132 3.4.3.1.3. Suçun Konusu ........................................................................ 132 3.4.3.1.4. Fiil .......................................................................................... 133 3.4.3.1.5. Netice .................................................................................... 133 3.4.3.1.6. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet .................................. 133 3.4.3.2. Tipikliğin Suçun Manevi Unsuru ................................................... 133 3.4.3.3. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru ..................................................... 134 3.4.4. Suçun Nitelikli Halleri ............................................................................ 134 3.4.5. Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri ......................................... 135 3.4.6. Kusurluluğu Etkileyen Haller ................................................................. 135 3.4.7. Kastı Kaldıran ve Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri ............................ 135 3.4.8. Teşebbüs ............................................................................................... 136 3.4.9. İştirak .................................................................................................... 136 3.4.10. İçtima .................................................................................................. 136 3.4.11. Yaptırım............................................................................................... 137 3.4.12. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü ...................................................... 137 3.4.12.1. Genel Olarak ............................................................................... 137 3.4.12.2. Dava ve Ceza Zamanaşımı ........................................................... 138 3.4.12.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme ........................................................ 138 4. ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇU ...................................................................................... 139 4.1. Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler ................................................................... 139 4.2. Korunan Hukuki Değer ................................................................................. 139 4.3. Suçun Unsurları ............................................................................................ 140 4.3.1. Tipikliğin Maddi Unsurları ..................................................................... 140 4.3.1.1. Fail ................................................................................................. 140 4.3.1.2. Mağdur .......................................................................................... 140 4.3.1.3. Suçun Konusu ................................................................................ 141 4.3.1.4. Fiil .................................................................................................. 142 4.3.1.5. Netice ............................................................................................ 142 4.3.1.6. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet.......................................... 143 4.3.2. Tipikliğin Manevi Unsurları ................................................................... 143 4.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru........................................................................ 144 4.4. Suçun Nitelikli Halleri.................................................................................... 144 4.5. Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri ................................................. 145 4.6. Kusurluluğu Etkileyen Haller ........................................................................ 145 4.7. Kastı Kaldıran ve Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri ................................... 145 4.8. Teşebbüs ....................................................................................................... 145 4.9. İştirak ............................................................................................................ 146 4.10. İçtima .......................................................................................................... 147 4.11. Yaptırım ...................................................................................................... 147 4.12. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü .............................................................. 149 4.12.1. Genel Olarak ....................................................................................... 149 4.12.2. Dava ve Ceza Zamanaşımı .................................................................. 149 4.12.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme ................................................................ 149 5. SONUÇ .................................................................................................................. 151 KAYNAKÇA ................................................................................................................ 153 en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess en_US
dc.subject Abortion--Law and Legislation--Turkey en_US
dc.subject Pregnancy en_US
dc.subject Family Planning en_US
dc.subject Birth Control en_US
dc.subject Kürtaj--Yasa ve Mevzuat--Türkiye en_US
dc.subject Hamilelik en_US
dc.subject Aile Planlaması en_US
dc.subject Doğum Kontrolü en_US
dc.title Çocuk düşürtme ve düşürme suçları en_US
dc.type Thesis en_US
dc.contributor.department İstanbul Şehir University. Graduate School of Humanities. Public Law. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search ŞEHİR e-arşiv


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics